Organisation‎ > ‎IGP‎ > ‎

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar IPO möte den 17/2 2014

Närvarande: Petra Persson, Pia och Peter Säfvenberg , Pether Eriksson, Martin Sikander, Zandra  Hamrén, Gun-Britt  och Erika.

Inbjuden: Roffa Asplund, ordförande i UBHK.


 • Gun-Britt  hälsar välkommen och ber om ursäkt  att alla medlemmar inte blev underrättade när mötet föregående måndag blev kortfristigt inställt.
 • Gun-Britt informerar att Bettan har avsagt sig rollen som sammankallande och frågar om någon är intresserad att bli sammankallande efter årsmötet.
 • Roffa informerar om rollen som sammankallande.  
 • Vi upptäcker att våran verksamhetsplan inför 2014 överensstämmer inte med det som står i årsmöteshandlingarna. Efter noggranna överläggningar beslutar vi i gruppen att originaltexten gäller. Roffa åtog sig att prata med Kerstin Davis.
 • Studiecirklarnas pengar diskuterades. Vi tycker att all träningsverksamhet som går under studiecirklar på UBHK anläggningar ska tillfalla Umeå Brukshunds klubb.
 • Umeå brukshund klubb kan ej idagsläge erbjuda en IPO verksamhet till sina medlemmar. Orsaken är att vi inte har någon figurant och därmed inte kan träna skydd. Vi beslutade därför att konvertera IPO gruppen till en BSL grupp med möjlighet att träna spår och lydnad. Beslut togs att vi inte ska gå under brukset utan fortsatt vara en självständig verksamhetsgrupp.
 • Sammankallande för BSL gruppen blir Petra Persson. Utbildningsansvarig  Zandra Hamren
 • Tävlingsverksamheten för 2014 står fast.
 • En maillista måste upprättas och all information förmedlas via mail och hemsidan.
 • En budgetrevidering måste genomföras till våren pga. trasigt A-hinder.
Vid pennan

Gun-Britt Rieser

IPO möte på Umeå Brukshundklubb 20131105


Närvarande: Gun-Britt R, Martin S, Zandra H, Josefin S, Karin W, Allan J, Helene H, Pia S, Peter S, Pether E, Annika S, Bettan A.

Inbjuden: Roffa Asplund, ordförande i UBHK


!. Gun-Britt hälsade välkommen och sammanfattade de aktiviteter som IPO-gruppen genomfört    

    under året.

2. Gun-Britt tog upp frågor som skulle diskuteras under mötet:

    Ska vi ha kvar tävlingsverksamheten i UBHK? Fördelar/nackdelar.

    Ska vi ha kvar träningsverksamheten i UBHK? Fördelar/nackdelar.


3.  Roffa klargjorde sin vision av att få en fungerande IPO-verksamhetsgrupp i UBHK. IPO är ett bruksprov för de raser som Brukshundklubben har avelsansvar för och hör absolut till brukshundklubbens verksamheter.

4.  En intensiv diskussion uppstod om året som gått och hur IPO-verksamheten i Umeå utvecklat sig i.

     Enades till slut att verksamheten skall fortsätta på prov ännu ett år men utan träningsverksamhet 

    kan  Inte tävlingsverksamheten fortsätta då den bl a blir alltför kostsam.  (se nedan under 5:an)

     

 6.  Diskuterades även hur kontakten mellan träningsansvariga och träningsgrupp skulle gå till. 

      Poängterades vikten av att meddela träningsansvarig Pether på spår och Martin på lydnad och  

      skydd om man hade möjlighet att delta på träningen eller inte. Detta för att respektera den 

      ansvariges engagemang och möjlighet att planera sin verksamhet. Hur man meddelar kommer 

      gruppen överens om vid uppstarten av ny verksamhet.

      


5.  Den IPO-tävlingsverksamhet som genomförs är mycket kostsam och går med stor förlust då bl a

      domare måste tas från andra delar av Sverige. För att tävlingsverksamheten ska kunna fortsätta är 

      det viktigt att den tränings-/utbildningsverksamhet som sker går genom Studiefrämjandet. Det är alltså av

      största vikt att Studiefrämjandets listor ifylles vid tränings/utbildningstillfällena.


7.  Styrelsen i UBHK har precis tecknat avtal om ny inomhuslokal. Verksamheten planeras komma 

      Igång i början av 2014. Mer information kommer. I lokalen har IPO-gruppen planer, förutom den

      veckovisa träningen, att arrangera en Skydds- och lydnadshelg med Martin Sikander samt en

      Lydnadskurs med Bettan Asplund.


8. Enades om att kurser som organiseras genom UBHK ska erbjudas på den officiella maillistan.

9. Stina Höglander har anmält sitt intresse att ha hand om den skyddskurs med Tommy Andersson  som pga sjukdom,  måste ställas in i september. Stina kontaktas om ett nytt försök framåt våren.


10.  Gun-Britt meddelade att hon kommer att avgå som sammankallande vid årsmötet 2014.

     Förslag på ny sammankallande är Bettan Asplund.

     Pia Sävenberg åtar sig ansvaret för tävlingsverksamheten. Eftersom IPO-verksamheten är så ny i

     Umeå är hennes åtagande ett måste för att tävlingsverksamheten ska fungera. Detta medför dock 

     att även Pia, trots sitt tävlingsansvar, ska kunna tävla på UBHK:s tävlingar i Umeå. 

     Enades om att detta inte skulle vara ett problem för UBHK och IPO-gruppen.


11. För att få deltagare som är engagerade och känner att de är En i gruppen är det IPO-gruppens högsta önskemål att, om möjlighet finns,  deltagarna ser det som en förmån att delta i de möten som IPO-gruppen anordnar.  Dessutom att de hör av sig om de har förslag eller undrar över något.


Vid pennan

Bettan Asplund


?.  Torsdagen den 6/11 har UBHK sitt första planeringsmöte runt inomhuslokalen. Pether E utsågs att

     närvara från IPO-gruppen.      

           

    

Anteckningar IPO-grupp möte 21/8-13

 • Föregående protokoll

Gun-Britt Rieser läste upp föregående protokoll. Frågeställningar:

 • Tävlingar 2015. Lämna in önskemål om datum nu i höst. En tävling vår en tävling höst. – Pether Ericsson kollar datum. Se till att det inte krockar med Schäferklubbens tävlingar.
 • Den planerade skyddskursen för Martin Sikander i september blir inte av.
 • Höst/vinter kurs i Ridhuset i Baggböle? – Peter tar kontakt.
 • Krav eller inte på att stå med på studiecirkel lista vid Gruppen träningar? – Ej krav.


 • Ny tävlingsansvarig

Olika förslag diskuterades. Att ha en grupp inte en person mot att som nu ha en sammankallande. 

              -PLATSEN VAKANT

 • BH-prov 4/9

Domare: Annica Sjöström.

Funktionärer sökes; förfrågan läggs ut på ipo ubhk.

 • IPO-tävling den 28/9 med SM-kval
 • Spår; Cecilia Bergström, Martin Sikander, Pether Ericsson och Gun-Britt Rieser
 • Figurant; Martin Sikander
 • Domare; Jarmo Heiskanen och Tomas Fröding

Provledare: Pether Ericsson

Frågeställning: Behövs det två figuranter vid SM-kval? – Kolla med Pia om hur många figuranter som behövs.

 • Träningstider

Torsdagar: Lydnad 18.00

                    Skydd 19.00

Dessa tider gäller så länge det är ljust. Kan komma att ändras senare. Hålla till på appellplanen när belysning behövs.

Söndagar: Spår 10.00

                   Lydnad 13.00

Vid få som ska spåra börjar spåret 11.00.

 Träningarna läggs ut som event i IPO på UBHK så ser man hur många som tänkt komma. 


Önskemål: 

- Mer kontakt med den som figgar. En dialog mellan förare (som har sin plan klar) och figurant.

- Vid lydnaden. Att köra lydnaden som grupp. Hälften tränar och den andra hälften hjälper de som tränar. Att vi hjälps åt.

 • Facebook gruppen IPO träna och tävla

Ny ansvarig/admin: Annica Sjöström

 • Ny grupp. IPO på UBHK. Den som vill får blir med men aktiv ansökan krävs.
 • Godkänd av admin för att komma med i gruppen.
 • Sluten grupp.
 • Bara en grupp för IPO. D.v.s i IPO på UBHK ingår även inomhuslokalen.
 • Träningar läggs upp som event i gruppen.


 • Övriga frågor
 • Blir UBHK kvar på ön? Förmodligen tills 2017, inget händer före 2018.
 • Belysning på IPO-planen. – Cissi skriver en motion om belysning på IPO-plan till styrelsen.
 • Marknadsföra oss. Sätta upp info om pågående tävlingar på djuraffärerna på hunden dag. Allmänt att vi måste bli bättre på att synas. Olika förslag togs upp.


 • Nästa möte

Pether Ericsson sammankallar till tävlingsmöte.Mötets ordförande Gun-Britt Rieser Mötets sekreterare: Erika Lövgren                från IPO-gruppens möte den 18 april 2013.

Närvarande: Martin Sikander. Zandra Hamren, Pether Eriksson, Bettan Asplund.

Tre personer hade anmält förhinder däribland Gun-Britt Rieser som skulle varit sammankallande på mötet.

1. Mötet öppnades av Bettan Asplund som utsetts av Gun-Britt Rieser som ersättare för henne.

2.Bettan Asplund utsågs till sekreterare.

Martin Sikander och Zandra Hamren utsågs till justerare av minnesanteckningarna.

3. Föregående minnesanteckningar från möte den 31.1.2013 gicks igenom.

I dessa uppdrogs åt Pether Eriksson under punkt 5 att motionera till ÖND:s

distrikt om att det var deras ansvar att rekrytera domare och figuranter till distriktets IPO-tävlingar. Motionen är inte aktuell längre eftersom IPO-domare och IPO-figuranter utbildas direkt av SBK centralt till skillnad från övriga bruksdomare som utbildas av distrikten. Det är således brukshundklubbarna själva som ansvarar för rekryteringen av IPO figuranter och domare.

4. BH-provet den 15 maj sker enligt planerna. Domare Annika Sjöström, provledare Gun-Britt Rieser.

5. På vår IPO-tävling 2 juni 2013 är Åke Johansson engagerad som domare och Martin Sikander som figurant. Pether Eriksson är provledare.

Sandra Olofsson, tävlingsansvarig, har på SBK försökt få fram en aktuell lista på aktuella domare och figuranter men inte fått någon respons. Hon uppmanar gruppen att trycka på SBK för att få fram en sådan.

6.Sekretariatansvarig. Önskemålet var att engagera någon medlem att ta på sig ansvaret för denna uppgift. I nuläget går uppgiften till Gun-Britt, Pether och Sandra O. Pether ansvarar för en utbildningsträff för dessa.

7. Tävlingar 2015. Frågan bordlägges eftersom beslut inte behöver tas innan två av 2013:s tävlingar gått av stapeln. Årets tävlingar kommer att ligga till grund för beslutet hur många tävlingar som ska ansökas om 2015.

8. Provledare Pether Eriksson meddelade att allt inför tävlingen 2/6 är under kontroll.

9. Spårläggarkursen går av stapeln den 19 maj med Pether E som instruktör.

Ny skyddskurs planeras med Martin Sikander 13-15 september.

10.Utomhusträningen börjar med skydd på Volvoparkeringen torsdagen den 25/4 kl 18.00.

Söndagen 12/5 kl 13.00 körs först lydnad och sedan skydd. Plan meddelas på IPO träna och tävla.

Målsättningen är att , så snart UBHK:s planer är träningsbara, flytta över träningen till dessa. Mer info kommer på vår facebooksida IPO träna och tävla.

Martin ansvarar för att infon kommer ut.

IPO-planen

Träningarna på IPO-planen sker i UBHK:s regi och de medlemmar som tränar där införes som kursdeltagare i Studiefrämjandets pärm som finns i skjulet.

Spårmarkerna

IPO-gruppens spårmarker är tills vidare i Degernäs. Gruppen träffas på söndagar tidigast 10.00 för planerande av hur markerna ska nyttjas. Medlemmar som nyttjar IPO-gruppens spårmarker kommer att ingå i grupper som redovisas till Studiefrämjandet. SfR:s pärm finns i skjulet vid IPO-planen.

11. Krav för att träna IPO skydd.

Frågan diskuterades livligt. Ett förslag togs fram:

”De som är intresserade av IPO-skyddet ska delta på IPOgruppens spårträningar eller på annat sätt kunna påvisa att spårträning sker. Detsamma gäller IPOgruppens lydnadsträningar.

12. Verksamhetsområdesmöte 24/4

Sandra O är vidtalad. Uppdras åt Gun-Britt att kontakta Annika S.

Vid pennan

Bettan Asplund

Justerare: Martin Sikander

Zandra Hamrén

IPO-möte den 31.1 2013

Närvarande: Gun-Britt Sandra O Zandra H, Martin, Paula, Linnea, Sara, Sonja, Pether, Bettan.

1. Bettan valdes till mötessekreterare.

2. Gun-Britt gick igenom föregående protokoll. Diskuterades ingående vilka krav som gällde på de medlemmar som ville träna skyddsmomentet under träning. Mötet enades om att ett träningstillfälle i skydd alltid skulle föregås av ett lydnadspass. Orsaken till diskussionen var att lydnaden och även spårträningen är delar av i IPO:t och tar mycket lång tid att få till. Att nyttja vår figurant utan att träna alla delar inom IPO:t är inte OK.

3. Sandra Olofsson valdes enhälligt till Tävlingsanssvarig.

Gun-Britt valdes enhälligt till sammankallande för IPO-gruppen.

4. Diskuterades hur vi skulle gå tillväga för att fixa grupper inom spår-, lydnads och skyddsträning under våren. Detta för att sedan kunde anmäla till Studiefrämjandet.Linnea har listor på alla som tränat hittintills.Gun-Britt pratar med Carin om hur kontakten med Studiefrämjandet ska gå till. Listor kommer att sättas in i en pärm på samma sätt som inomhuslokalens listor. Pärmen ska sedan förvaras i skjulet på vår träningsplan.

Det är samtliga medlemmars ansvar att fylla i närvaron i pärmen i skjulet.

5. Sandra O har skickat ut förfrågan till regionens tre domare. En har tackat nej och de två övriga har ännu inte svarat. Sandra kontaktar dessa omgående och ringer sedan runt till övriga regioner för att få domare till våra tre tävlingar.

Diskuterades ett förslag från Pether att ÖND ska ha ansvar för att engagera domare till våra IPO-tävlingar. Det åligger distriktet i ÖND att engagera domaretill distriktets övriga brukstävlingar.

Mötet uppdrar till Pether att författa en motion i ärendet.

6. Beslutades att en ersättning om 150:-/dag skall uttas från de rasklubbar eller medlemmar som i egen regi bokar IPO-planen och nyttjar UBHKs IPO- material.

7. Provledare för BHprovet den 15/5 är Bettan Asplund. Domare Annica Sjöström.

Provledare för IPO-tävlingen den 2/6 är Pether Eriksson.

8. Den arbetsbeskrivning som Bettan skrivit ihop delades ut till närvarande medlemmar.

9. Skyddskurs med Martin Sikander. Kostnad 900:-. Anmälan via UBHK:s hemsida.

Martin meddelar Annica snarast vilken helg som är aktuell. Inbjudan läggs sedan ut på hemsidan.

10. Skyddskurs med Tommy Andersson kommer att ske sista helgen i augusti.

11. Eventuellt kommer en spårkurs att anordnas till hösten. För tillfället har vi ingeninstruktör att tillgå.

12. Spårläggarkurs. Pether Eriksson kommer att hålla i denna. Inbjudan läggs ut på UBHK:s hemsida så snart Pether har kollat upp datum. Sju av våra medlemmar har redan anmält sitt intresse.

13. Övriga frågor. Ett önskemål hade inkommit om att göra om facebooksidan Inomhuslokalen till en öppen sida. Efter diskussioner enades mötet om att sidan skulle förbli sluten.

Betonades vikten av att all officiell information ska in på UBHK:s hemsida.

Informerades om att Robin börjat träna för att bli figurant. Martin är mentor.

14. Nästa möte blir torsdagen den 18/4 på Öhn dvs cirka en månad innan BHprovet och

drygt en månad innan vårens IPO-tävling.

vid pennan Bettan Asplund

justerat av Gun-Britt Rieser 

möte 2012-12-13

Närvarande: Annica Sjöström, Martin Sikander, Pether Eriksson, Linus, Therese, Sandra Olofsson, Gun-Britt Rieser

1. Sandra tog på sig sekreterar rollen.

2. Informerar om att Pia S avgår som tävlingsansvarig. Vi tackar henne för hennes insats.

3. Sammankallande och tävlingsansvarig kommer att utses vid nästa möte. Sandra Olofsson tar från och med nu på sig tävlingsansvaret och påbörjar arbetet att ringa domare.

4. Inomhuslokalen 2013: Ingela N har påbörjat att via fb gruppen inomhuslokalen 2012-2013 samla in namn som är intresserad. Problemet är att vi inte kommer ut till alla medlemmar via fb, ett medlemsutskick plus att det står på UBHK hemsida når troligtvis alla medlemmar.

5. Studiefrämjande: Linnea är ansvarig ( tillsammans med några till??) för listorna. Är listorna skrivna för 2012?? Sandra tar kontakt med Linnea.

6. Verksamhetsberättelsen/ verksamhetsplanen är skriven och skickad till Kerstin D.

7. Diskuterade eventuell provledar utbildning 2013 men vi kom överens om en funktionär/tävlingsspår kurs. De som går den kursen kan 2014 gå vidare till provledarutbildningen.

8. Domarfrågor: Vid ett 2 domarsystem behöver UBHK försöka att utbilda domare . Inför 2013 täcker vi i första hand upp för 1 domare / tävling Vb eskas mer pengar.

9. Budget: En grupp bestående av Bettan A, Sandra O, Pia S, Gun-Britt R och Carin N kommer att göra budgeten för 2013. Önskemål inför 2013: Förbrukningsmaterial (1000kr) Trasa, kudde (500kr), partytält (500kr), fasta skjul, spegel för lydnaden. Budgetera skyddskurs, spårkurs, lydnadskurs för nybörjare.

10. Övriga frågor: Alla som tränar skydd har ett krav på sig att träna lydnad och spår. Figurant kan neka skyddsträning för ekipage som inte tränar de andra disciplinerna. Gällande skyddskurs diskuterades en kurs för nybörjar hundar med figuranten Martin och en skyddskurs för ekipage som närmar sig tävling. Diskussioner hur vi tar ut hundar som anmält sig till kurser: Först till kvarn??? Lottning?? Krav att hunden ska kunna vissa moment?? Frågan bordlägges till nästa möte.

11. Nytt möte den 31/1 2013 18.30

Vid pennan Gun-Britt Rieser


1
2

Comments